Wykaz gruntów do sprzedaży – Parypse, Depułtycze Królewskie

Na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku poz. 121 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej

położonej w obrębie Parypse oraz niezabudowanej położonej w obrębie Depułtycze Królewskie przeznaczonych do zbycia.

1. PARYPSE

- Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 248 o pow. 0,16 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr LU1C/00040668/4.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004 r. ogłoszoną w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 dnia 10.09.2004r działka nr 248 położona w obrębie Parypse wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem B.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz graniczy z drogą o symb. L-5.

- Kształt nieruchomości jest regularny. Położona jest na skraju wsi. Dojazd do nieruchomości drogą polną utwardzoną. Nieruchomość w części jest zakrzaczona i zachwaszczona.

Na nieruchomości jest obora murowana z cegły palonej. Budynek bez dachu, stropu I stolarki, na ścianach występują pęknięcia. Jest to obiekt, którego stopień zużycia technicznego przekracza 80%, a zużycie funkcjonalne oscyluje w granicach 80 do 100% co kwalifikuje ten obiekt budowlany do segmentu budynków, w których ponoszenie nakładów na prace remontowe jest ekonomicznie nieuzasadnione. Wartość ewentualnie pozyskanych materiałów budowlanych (przed remontem) w wyniku rozbiórki nie pokryłoby kosztów prac rozbiórkowych.

- Cena nieruchomości 17.770,00 zł /słownie: siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych zero groszy/.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

2. DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE

- Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 50 o pow. 0,22 ha położona w obrębie Depułtycze Królewskie, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00036189/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004 r. ogłoszoną w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 dnia 10.09.2004r działka nr 50 położona w obrębie Depułtycze Królewskie wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz graniczy z drogą o symbolu L-(010) 4648L oraz z drogą gminną dojazdową.

- Kształt nieruchomości regularny, położona jest w zwartej zabudowie. Nieruchomość ma dostęp do szosy. Przy zachodniej granicy nieruchomości przebiega droga gminna, przy wschodniej granicy na sąsiedniej działce znajduje się budynek, co powinien uwzględnić przyszły nabywca nieruchomości.

- Cena nieruchomości 27.244,00 zł. /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote zero groszy/.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr 14 lub pod telefonem (82) 563-65-53.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, przesłano do sołtysów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl oraz BIP, a informację o jego wywieszeniu podano w prasie lokalnej.

 

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.

Termin, miejsce, rodzaj i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 02 lipca 2018 roku.

 

 

Pokrówka, dnia 11 czerwca 2018 roku

 

 

Z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm