Ogłoszenie o I przetargu – Parypse, Depułtycze Królewskie

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE PARYPSE I DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE

WÓJT GMINY CHEŁM działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku, poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Parypse oraz niezabudowanej położonej w obrębie Depułtycze Królewskie stanowiących własność Gminy Chełm.

 1. PARYPSE

- Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 248 o pow. 0,16 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr LU1C/00040668/4.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 dnia 10.09.2004 r.` działka nr 248 położona w obrębie Parypse wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem B.MR - teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz graniczy z drogą o symb. L-5.

- Kształt nieruchomości jest regularny. Położona jest na skraju wsi. Dojazd do nieruchomości drogą polną utwardzoną. Nieruchomość w części jest zakrzaczona i zachwaszczona.

Na nieruchomości jest obora murowana z cegły palonej. Budynek bez dachu, stropu i stolarki, na ścianach występują pęknięcia. Jest to obiekt, którego stopień zużycia technicznego przekracza 80%, a zużycie funkcjonalne oscyluje w granicach 80 do 100% co kwalifikuje ten obiekt budowlany do segmentu budynków, w których ponoszenie nakładów na prace remontowe jest ekonomicznie nieuzasadnione. Wartość ewentualnie pozyskanych materiałów budowlanych (przed remontem) w wyniku rozbiórki nie pokryłoby kosztów prac rozbiórkowych.

- Cena wywoławcza nieruchomości 17.770,00 zł /słownie: siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych zero groszy/.

- Wadium należy wpłacić w kwocie 2.000,00 zł.

 - Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

- Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

- Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.       

 1. DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE

- Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 50 o pow. 0,22 ha położona w obrębie Depułtycze Królewskie, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00036189/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 dnia 10.09.2004r działka nr 50 położona w obrębie Depułtycze Królewskie wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz graniczy z drogą o symbolu L-(010) 4648L oraz z drogą gminną dojazdową.

- Kształt nieruchomości regularny, położona jest w zwartej zabudowie. Nieruchomość ma dostęp do szosy. Przy zachodniej granicy nieruchomości przebiega droga gminna, przy wschodniej granicy na sąsiedniej działce znajduje się budynek, co powinien uwzględnić przyszły nabywca nieruchomości.

- Cena wywoławcza nieruchomości 27.244,00 zł. /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote zero groszy/.

- Wadium należy wpłacić w kwocie 3.000,00 zł.

- Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

- Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

- Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARGI ODBEDĄ SIĘ W DNIU 12 WRZEŚNIA 2018 ROKU O GODZINIE 900 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.

- W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm , Pokrówka, ul. Gminna 18 , Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce Nr rachunku: 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężnie znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 03 września 2018 roku co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

- Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej- przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości ( dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego)- stosownego upoważnienia , właściwych pełnomocnictw aktualnego wypisu z krajowego Rejestru Sądowego , dowodów osobistych(dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

- Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

- Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

- Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

- Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Wójt Gminy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze różnice powierzchni czy klasy gruntów wynikłe na skutek prowadzenia jakichkolwiek prac geodezyjnych lub wznowienia granic działek.

- Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy i we własnym zakresie.

- Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.

- Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 (pokój nr 29) lub pod numerem telefonu (82) 563 65 53 w godzinach od 800 – 1500.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka ul. Gminna 18 II piętro, prasie lokalnej, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, oraz BIP od dnia 06 sierpnia 2018 roku do dnia 12 września 2018 roku.

  

z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm