Informacja o wyniku I przetargu – Ochoża – Kolonia

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE OCHOŻA-KOLONIA

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku, poz.1490) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 27 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 900 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chełm położonej w obrębie Ochoża – Kolonia.

- Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 148 o pow. 0,69 ha położona w obrębie Ochoża - Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038676/6.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 dnia 10.09.2004r. działka nr 148 położona w obrębie Ochoża - Kolonia wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem B.ZZ – teren łąk i pastwisk i graniczy z drogą o symb. Z-841.

- Dwie osoby zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

- Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 15.154,00 zł.

- Największa cena osiągnięta w przetargu to kwota 15.314,00 zł.

- Nabywcami wyłonionymi w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym nieruchomości oznaczonej nr 148 o pow. 0,69 ha położonej w obrębie Ochoża -Kolonia zostali Państwo Paweł i Sylwia małż. Lewak.

Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, na okres 7 dni od dnia 05 października 2018 roku do dnia 12 października 2018 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl oraz BIP.

 

Pokrówka, dnia 05 października 2018 r

 

 

z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1