Ogłoszenie o VI przetargach - Zalew Żółtańce

WÓJT GMINY CHEŁM działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490), a także w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22. 03. 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22. 04. 2016 r. podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza szóste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce stanowiących własność Gminy Chełm niżej wymienionych nieruchomości:

 

L.p

Nr

działki

Pow.

 ha.

KW

Przeznaczenie

w planie

Opis nieruchomości

Cena

wywoławcza

nieruchomości

Kwota

wadium

w złotych

1

379/2

0,0580

84948/1

13ML-Tereny zabudowy letniskowej

Nieruchomość ma kształt nieregularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Możliwość

podłączenia gazu ziemnego. Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

29.598,00

3.000,00

2

379/5

0,0725

84948/1

10ML-tereny zabudowy letniskowej

Nieruchomość ma kształt

regularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Teren uzbrojony:

energia, woda, kanalizacja.

Jest możliwość podłączenia gazu ziemnego.

Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

37.827,00

3.800,00

3

379/6

0,0604

84948/1

10ML-tereny zabudowy letniskowej

Nieruchomość ma kształt

regularny, położona

w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest

możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego.

Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

31.555,00

3.200,00

4

379/7

0,0551

84948/1

10ML-tereny zabudowy letniskowej

Nieruchomość ma kształt

regularny, położona

w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest

możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego.

Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

28.808,00

2.900,00

5

379/12

0,0467

84948/1

10 ML i 11 ML-tereny zabudowy letniskowej

Nieruchomość ma kształt

nieregularny, położona

w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja.

Możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego

Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

22.741,00

2.300,00

6

379/13

0,0624

84948/1

10 ML i 11 ML-tereny zabudowy letniskowej

Nieruchomość ma kształt

nieregularny, położona w sąsiedztwie zbiornika

wodnego.

Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Możliwość

wykonania przyłącza

gazu ziemnego.

Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą

polną ulepszoną.

30.302,00

3.100,00

7

379/18

0,0537

84948/1

11ML i 12 ML-tereny zabudowy letniskowej

Nieruchomość ma kształt nieregularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Teren jest uzbrojony:

energia, woda i kanalizacja. Możliwość wykonania gazu ziemnego.

Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą

polną ulepszoną.

26.112,00

2.700,00

8

379/40

0,1292

84948/1

8RM-tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych

Nieruchomość ma kształt

zbliżony do regularnego, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. W przyszłości planowane

jest doprowadzenie gazu ziemnego. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm- Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą

polną ulepszoną.

42.460,00

4.300,00

9

379/41

0,1546

84948/1

8RM-tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych

Nieruchomość ma kształt

zbliżony do regularnego, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. W przyszłości planowane

jest doprowadzenie gazu ziemnego. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm- Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą

polną ulepszoną.

50.758,00

5.100,00

10

379/42

0,1797

84948/1

8RM-tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Nieruchomość ma kształt

zbliżony do regularnego, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. W przyszłości planowane

jest doprowadzenie gazu ziemnego. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm- Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą

polną ulepszoną.

58.958,00

5.900,00

 

Przetargi na zbycie ww. nieruchomości, które odbyły się w dniu 15 stycznia 2018 roku, 20 marca 2018 roku, 17 maja 2018 roku, 24 lipca 2018 roku oraz 20 września 2018 roku zakończyły się wynikami negatywnymi.

- Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

- Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 24 STYCZNIA 2019 ROKU O GODZINIE 9oo W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY CHEŁM, POKÓWKA, UL. GMINNA 18.

- W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank SpółdzielczY w Chełmie Filia w Pokrówce nr rachunku : 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 14 stycznia 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

- Osoby przystępujące do przetargu powinni szczegółowo zapoznać się z treścią zapisów Poszczególnych symboli opisanej ww uchwały zamieszczonej w systemie informacji przestrzennej Gminy Chełm lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Chełm.

- Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winni wnieść oboje małżonkowie na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

- Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego - stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw aktualnego wypisu z krajowego Rejestru Sądowego, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują jej bez zastrzeżeń.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

- Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

- Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty

 rozstrzygnięcia przetargu.

- Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

- Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.

- Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury lub pod numerem telefonu (082) 563 65 53 w godzinach od 8oo – 15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, BIP od dnia 03 grudnia 2018 roku do dnia 24 stycznia 2019 roku.

 

Pokrówka, dnia 03 grudnia 2018 roku

 

z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1