Informacja o wyniku II przetargu - Parypse

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE PARYPSE

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz.1490) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 900 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chełm zabudowanej położonej w obrębie Parypse

- Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 248 o pow. 0,16 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr LU1C/00040668/4.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r. działka nr 248 położona w obrębie Parypse wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem B.MR teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz graniczy z drogą o symb. L-5.

- Dwie osoby zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu .

- Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 17.770,00 zł.

- Największa cena osiągnięta w przetargu to kwota 17.970,00 zł plus podatek VAT 23% 4.133,10 zł. = 22.103,10 zł. brutto.

- Nabywcami wyłonionymi w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 248 o pow. 0,16 ha położonej w obrębie Parypse zostali Państwo Arkadiusz i Agnieszka małż. MIELNICZUK.

Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, na okres 7 dni od dnia 04.12.2018 roku do dnia 11.12. 2018 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl oraz BIP.

 

Pokrówka, dnia 04. 12. 2018 r.

 

 

z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1