IV Sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji

Zapraszam na IV sesję Rady Gminy Chełm VIII kadencji, która odbędzie się  31 stycznia 2019 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienie Wójta Gminy.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał dotyczących:

1)   stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm- Lublin Systemowa nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm;

2)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm- Lublin Systemowa;

3)   udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w 2019 roku;

4)   gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019;

5)   zmieniająca w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;

6)   upoważnienia Wójta Gminy Chełm do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności
w Gminie Chełm”;

7)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;

8)   przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia.

7.      Sprawozdanie z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej za rok 2018.

8.      Sprawy bieżące.

9.      Zakończenie obrad.