Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Żółtańce

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r.,  poz. 2204 z późniejszymi zmianami)  oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm Nr VI/44/2019 r. z dnia 28 marca 2019 r.  - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  NA  OKRES  8  LAT w trybie bezprzetargowym

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powie- rzchnia

NR

KW

Wysoko-ść czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznacze--nie

Uwagi

1

Żółtańce

cz.dz. Nr 331/3

54 m2

42509

54 zł

miesięcznie plus podatek VAT

Do 10 każdego m-ca

Zgodnie z  planem zagospodarow-ania przestrzenne-go  oznaczona symb.

29U-tereny zabudowy usługowej,

Planowane wydzierża-wienie pod budowę pawilonu gastronomicznego.

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08. 04. 2019 r. do dnia  29. 04. 2019 roku na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka  ul. Gminna 18 II piętro, na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano w prasie lokalnej, przesłano również  do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

Pokrówka, dnia 08 kwietnia 2019 roku.

                                                                                                                                z up. Wójta

                                                                                                                       mgr Lucjan Piotrowski

                                                                                                                        ZASTĘPCA  WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1