Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Janów, Staw

WÓJT  GMINY  CHEŁM

Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku poz. 2204 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr dz. 76/1 i 76/2 położonych w obrębie Janów oraz niezabudowanej oznaczonej nr 40 położonej w obrębie  Staw  przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży.

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

nieruchomości

1

LU1C/00034727/1

76/1

0,0967

Kształt nieruchomości

jest nieregularny.

Nieruchomość położona jest w odległości  ok. 600m

od szosy Chełm-Lublin. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy

Nr XXX/192/2009

z dnia 29. 01.2009 r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Lubelskie-go  Nr 33, poz. 888

z dnia 17. 03. 2009 r.

dz. o nr .ewid. 76/1 położona w obrębie Janów  wchodzi w

skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 MN -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do dróg

o symb. 6KD oraz 7KD, przebieg linii

elektroenergetycznej.

40.748,00

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

2

LU1C/00034727/1

76/2

0,0966

Kształt nieruchomości

jest nieregularny.

Nieruchomość położona jest w odległości  ok. 600m

od szosy Chełm-Lublin. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy

Nr XXX/192/2009

z dnia 29. 01.2009 r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Lubelskie-go  Nr 33, poz. 888

z dnia 17. 03. 2009 r.

dz. o nr .ewid. 76/2 położona w obrębie Janów  wchodzi w

skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 MN -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do dróg

o symb. 6KD oraz 9KDW, na działce

znajduje się stacja

transformatorowa

15/04kV-Janów 5-

do zachowania ze strefą wolną od zabudowy, przebieg linii elektroenergetycznych.

40.706,00

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

3

LU1C/00014528/0

40

0,2010

Kształt  nieruchomości  jest

regularny. Teren płaski, położona  na

skraju wsi. Nieruchomość ma

dostęp do szosy.

Zgodnie  z miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XX/120/2004

z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz.Urz. Woj.Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 40 położona w obrębie Staw   wchodzi w skład

obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  B.MR -

teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, przylega do drogi o symb. L-(002) 4640 L.

25.395,00

Do ceny

nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem (082) 563-65-53.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 15. 04. 2019 roku do dnia 06. 05. 2019 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia  wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej  nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia  wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.

Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Pokrówka, dnia 15 kwietnia 2019 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    z up. Wójta

                                                                                                                mgr Lucjan Piotrowski

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1