Wyłożenie do publicznego wglądu

PROJEKTY UCHWAŁ W WERSJI PRZEZNACZONEJ DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHEŁM, TERENÓW ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W OBRĘBIE HORODYSZCZE I HORODYSZCZE KOLONIA

Projekt zmiany MPZP

Uzasadnienie

Załącznik graficzny – rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik graficzny

 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I USŁUG W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE KOLONIA I ŻÓŁTAŃCE

Projekt zmiany MPZP

Uzasadnienie

Załącznik graficzny – rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik graficzny