Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Pokrówka

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  NA  OKRES  1 ROKU  W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

  -sporządzony w trybie art. 25 ust. 1, art.  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2018 r. poz. 2204)  oraz art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z  2019 r. poz. 506 ).

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powie- rzchnia

NR

KW

Wysoko-ść czynszu

w zł.

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznacze--nie

1.

Pokrówka

Częć dz. 19/2

12m2

37503

103,63

plus podatek VAT

Aktualizacja

raz w roku

w oparciu

o wskaźnik

cen i usług

ogłoszony

przez GUS.

Do 10 –go

każdego miesiąca

Teren usług administracji samorządowej

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18   od  10. 06. 2019 r. do dnia 01. 07. 2019 r., na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie , przesłano  do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy informacyjnej w danej miejscowości.

                                                                                                         z up. Wójta

                                                                                             /-/   mgr Paweł Ciechan

                                                                                                         SEKRETARZ

Pokrówka, dnia  10 czerwca 2019 roku