Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

PROJEKT UCHWAŁY W WERSJI PRZEZNACZONEJ DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I USŁUG W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE KOLONIA I ŻÓŁTAŃCE

Projekt zmiany MPZP

Uzasadnienie

Załącznik graficzny – rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik graficzny