Ogłoszenie o I przetargu nieruchomości - Depułtycze Królewskie

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH W OBRĘBIE DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE

 

Na podstawie ar. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. poz. 1490)              w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie DEPUŁTYCZE  KRÓLEWSKIE:

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

wywoławcza

nieruchomości

Kwota

wadium

w złotych

1

LU1C/00036189/1

59

0,07

Kształt nieruchomości

regularny, lokalizacja

dobra.  Działka

ma dostęp do drogi

asfaltowej.

Teren uzbrojony:

energia elektryczna,

woda i gaz.

Działka  o nr .59 wchodzi  w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR-teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej,przy -lega do drogi o symbolu L-((010)4648L.

8.202,00

Do ceny nieru-

chomości zostanie doliczony podatek VAT

850,00

2

LU1C/00036189/1

60

0,07

Kształt nieruchomości

regularny, lokalizacja

dobra.  Działka

ma dostęp do drogi

asfaltowej.

Teren uzbrojony:

energia elektryczna,

woda i gaz.

Działka o nr  60 wchodzi   w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR-teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej  z dopuszczeniem jednorodzinnej,przylega do drogi  o symbolu L-((010)4648L.

8.202,00

Do ceny nieru-

chomości zostanie doliczony podatek VAT

850,00

3

LU1C/00037923/6

313

0,28

Kształt nieruchomości

regularny, lokalizacja

dobra.  Działka

ma dostęp do drogi

asfaltowej.

Teren uzbrojony:

energia elektryczna,

woda i gaz.

Działka o nr 313 wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.16 U-teren usług nieuciążliwych, preferowane  usługi komercyjne, realizacje w oparciu o § 6 ustaleń ogólnych, przylega do dwóch dróg: o symbolu Z-843 oraz o symbolu L-(010) 4648 L.

55.410,00

Do ceny nieru-

chomości zostanie doliczony podatek VAT

5.550,00

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 05 WRZEŚNIA 2019 ROKU O GODZINIE  1000  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY CHEŁM  POKRÓWKA, UL GMINNA 18.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku :  04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się  na rachunku bankowym najpóźniej  w dniu 28 sierpnia 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana  w terminie.

Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winno być wniesione przez oboje małżonków na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki  a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż działek następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice  jakie  mogą wyniknąć w wyniku  jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych  prowadzonych w przyszłości w tym terenie.

Wznowienie lub okazanie działek na koszt nabywcy i we własnym zakresie.

Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie B IP od dnia  29 lipca 2019 roku do dnia 05 września 2019 roku.

Pokrówka, dnia 29 lipca 2019 roku.                

z up.  Wójta Gminy
Lucjan Piotrowski
ZASTĘPCA  WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1