Ogłoszenie o II przetargach nieruchomości - Żółtańce

OGŁOSZENIE O DRUGICH PRZETARGACH  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE

 

Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 , art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku poz. 2204 z późn. zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), a także zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016  z dnia 22.03.2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego,  poz. 1676 z dnia 22.04.2016 r. WÓJT GMINY CHEŁM  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce stanowiących własność Gminy Chełm:

L.p

Nr działki

Powie-rzchnia

KW

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

wywoławcza

nieruchomości     

Kwota

wadium

w złotych

1

379/14

0,0563

84948/1

Neruchomość położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego Kształt nieruchomości regularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna. woda i kanalizacja .Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 10

ML i 11 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

29.346,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

3.000,00

2

379/15

0,0559

84948/1

Nieruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego Kształt nieruchomości regularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja .Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 10

ML i 11 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji indywidualnej-letniskowa.

29.139,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

3.000,00

3

379/16

0,0554

84948/1

Neruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego Kształt nieruchomości regularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna,wo-da  i  kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 10

ML i 11 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji indywidualnej-letniskowa.

28.881,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.900,00

4

379/23

0,0500

84948/1

Neruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego .Kształt nieruchomości nieregularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja . Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji indywidualnej-letniskowa.

24.950,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.500,00

5

379/24

0,0461

84948/1

Nieruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości regularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji indywidualnej-letniskowa.

24.074,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.500,00

6

379/25

0,0631

84948/1

Nieruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości nieregularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

31.421,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

3.200,00

7

379/26

0,0543

84948/1

Nieruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości regularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja . Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji indywidualnej-letniskowa.

28.312,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.900,00

8

379/27

0,0519

84948/1

Nieruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości nieregularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji indywidualnej-letniskowa.

25.889,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.600,00

9

379/28

0,0518

84948/1

Nieruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości nieregularny. Teren jest  uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja .

Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji indywidualnej-letniskowa.

25.839,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.600,00

10

379/29

0,0507

84948/1

Nieruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości regularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji indywidualnej-letniskowa.

26.452,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.700,00

11

379/30

0,0497

84948/1

Nieruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości regularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja . Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji indywidualnej-letniskowa.

25.935,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.600,00

12

379/31

0,0477

84948/1

Nieruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości regularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja . Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji indywidualnej-letniskowa.

24.901,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.500,00

- Pierwsze przetargi na sprzedaż ww nieruchomości przeprowadzone w dniu  02 lipca 2019 roku zakończyły

  się wynikami negatywnymi.

- Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

- Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód

  prawnych w ich rozporządzaniu.

- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek

  złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

  PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 10 września  2019 ROKU O GODZINIE 1000  W SALI  POSIEDZEŃ     

  URZĘDU GMINY CHEŁM  POKRÓWKA, UL GMINNA 18.     

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku : 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej  w dniu 30 sierpnia 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

-Osoby przystępujące do przetargu powinni szczegółowo zapoznać się z treścią zapisów poszczególnych symboli opisanej ww uchwale zamieszczonej w systemie informacji przestrzennej Gminy Chełm  lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Chełm.

-Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winni wnieść oboje  małżonkowie na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu  pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

-Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego  

 pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć  

 oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki  a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego.                                                                                                                              

 Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny  wywoławczej.

-Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

-Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

-Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

-Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie B IP od dnia  29 lipca 2019 roku do dnia 10 września 2019 roku.

Pokrówka, dnia 29 lipca 2019 roku               

Z up. Wójta Gminy
Lucjan Piotrowski
             ZASTĘPCA  WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1