Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Depułtycze Królewskie

WÓJT  GMINY  CHEŁM Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku poz. 2204 z późn. zmianami), oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XX/120/2004  z dnia 13.07.2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, Nr 163, poz. 2306 z dnia 10. 09. 2004 r., oraz Uchwałą Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Chełm z dnia 27 czerwca  219 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE oznaczonej nr. działki 24  przeznaczonej  do zbycia w formie sprzedaży.

 

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

nieruchomości

1

LU1C/00036189/1

24

0,20

Kształt nieruchomości regularny, lokalizacja dobra.  Działka ma dostęp do drogi asfaltowej. Teren uzbrojony: energia elektryczna, woda i gaz. Na nieruchomości jest drewniany dom o wymiarach 4,70 m x 8,00m. Dach dwuspadowy pokryty eternitem falistym. Jest to obiekt którego stopień zużycia technicznego przekracza 80%, a zużycie funkcjonalne oscyluje w granicach 80 do 100 % co kwalifikuje ten obiekt budowlany do segmentu budynków w których ponoszenie nakładów na prace remontowe jest ekonomicznie nieuzasadnione. Wartość ewntualnie pozyskanych materiałów budowlanych (przed remontem) w wyniku rozbiórki nie pokryłoby kosztów prac  rozbórkowych. Ponadto na nieruchomości jest altanka i komórka wykonane przez dotychczasowego dzierżawcę nieruchomości. W budynku zamieszkuje dotychczasowy dzierżawca.

Działka  o nr .24 wchodzi  w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR-teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz przylega do drogi  o symbolu L-(010)4648L.

22.530,00

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem (082) 563-65-53.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  od dnia  05 sierpnia 2019 roku do dnia 26 sierpnia 2019 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia  wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.

Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Pokrówka, dnia  05 sierpnia  2019 roku                                     

Z up. Wójta Gminy

/-/  Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA  WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1