Informacja o wynikach przetargów - Janów i Staw

INFORMACJA O WYNIKACH PIERWSZYCH  PRZETARGÓW  USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE JANÓW I STAW
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku, poz. 1490) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu  05 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Janów i Staw.
1-   Nieruchomość oznaczona nr 76/1 o pow. 0,0967 ha  położona w obrębie Janów objęta KW Nr LU1C/00034727/1.
 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy  Nr XXX/192/2009 z dnia 29.01. 2009 roku ogłoszoną w  Dz.Urz.Woj. Lubelskiego Nr 33, poz.888 z dnia 17. 03. 2009r. dz. o nr. ewid. 76/1 położona w obrębie Janów wchodzi w skład obszaru  oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do dróg o symb. 6KD oraz 7KD, przebieg linii elektroenergetycznej.
-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił. 
-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.
-  Cena wywoławcza nieruchomości  40.748,00 zł.
-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na działkę oznaczoną nr 76/1 o pow. 0,0967 ha położoną w obrębie Janów zakończył się wynikiem negatywnym.
2-   Nieruchomość oznaczona nr 76/2 o pow. 0,0966 ha  położona w obrębie  Janów objęta KW Nr LU1C/00034727/1.
 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy  Nr XXX/192/2009 z dnia 29.01.2009 roku ogłoszoną w  Dz.Urz.Woj. Lubelskiego Nr 33, poz.888 z dnia 17. 03. 2009r. dz. o nr. ewid. 76/2 położona w obrębie Janów wchodzi w skład obszaru  oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do dróg o symb. 6KD oraz 9KDW,  na działce znajduje się stacja transformatorowa 15/04kV-Janów 5-do zachowania ze strefą wolną od zabudowy, przebieg linii elektroenergetycznych.
-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił. 
-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.
-  Cena wywoławcza nieruchomości  40.706,00 zł.
-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na działkę oznaczoną nr 76/2 o pow. 0,0966 ha położoną w obrębie Janów zakończył się wynikiem negatywnym.
3-  Nieruchomość oznaczona nr 40 o pow. 0,2010 ha  położona w obrębie  Staw  objęta KW Nr 14528/0.
 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm –  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163,poz.2306 z dnia 10.09.2004r –  działka nr 40 położona w obrębie Staw wchodzi w skład obszaru oznaczonego  na rysunku planu symbolem B.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej  z dopuszczeniem jednorodzinnej, przylega do drogi o symb. L-(002)4640 L.
-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciła jedna osoba. Tym samym osoba ta została dopuszczona do przetargu.
-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.
-  Cena wywoławcza nieruchomości  25.395,00 zł.
-  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 25.655,00 zł plus podatek  VAT  - 23% 5.900,65 zł  =  31.555,65 zł.brutto.
-  Nabywcą działki nr 40 o pow. 0,2010 ha położoną w obrębie  Staw  w wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego został Pan Sebastian KIEŁEK.
Informację o wynikach przetargów wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro na okres 7 dni od dnia 13.08. 2019 roku do dnia 20.08. 2019 roku, a także zamieszczono  na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl oraz BIP.
Pokrówka, dnia  13. 08. 2019 roku                                       
                                                                                            Z up. Wójta Gminy
                                                                                             Lucjan Piotrowski
                                                                                           ZASTĘPCA WÓJTA
rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1