Ogłoszenie o II przetargach - Janów

OGŁOSZENIE O DRUGICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH W OBRĘBIE JANÓW

Na podstawie ar. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Janów.

 

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Miejsce położenia

Nr działki

Powie-

rzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena

nieruchomości

Kwota

wadium

w złotych

1

LU1C/00034727/1

JANÓW

76/1

0,0967

Kształt nieruchomości

jest nieregularny.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 600m

od szosy Chełm-Lublin. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy

Nr XXX/192/2009

z dnia 29. 01.2009 r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Lubelskie-go Nr 33, poz. 888

z dnia 17. 03. 2009 r.

dz. o nr .ewid. 76/1 położona w obrębie Janów   wchodzi w

skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 MN -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do dróg

o symb. 6KD oraz 7KD, przebieg linii

elektroenergetycznej.

40.748,00

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

4.100,00

2

LU1C/00034727/1

JANÓW

76/2

0,0966

Kształt nieruchomości

jest nieregularny.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 600m

od szosy Chełm-Lublin. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy

Nr XXX/192/2009

z dnia 29. 01.2009 r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Lubelskie-go Nr 33, poz. 888

z dnia 17. 03. 2009 r.

dz. o nr .ewid. 76/2 położona w obrębie Janów   wchodzi w

skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 MN -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do dróg

o symb. 6KD oraz 9KDW, na działce

znajduje się stacja

transformatorowa

15/04kV-Janów 5-

do zachowania ze strefą wolną od zabudowy, przebieg linii elektroenergetycznych.

40.706,00

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

4.100,00

Pierwsze przetargi na ww działki przeprowadzone w dniu 05 sierpnia 2019 roku zakończyły się wynikami negatywnymi.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 03 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU O GODZINIE 900 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY CHEŁM POKRÓWKA, UL GMINNA 18.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr rachunku : 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu  25 września 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winni wnieść oboje małżonkowie na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium zepadnie

na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż działek następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice jakie mogą wyniknąć w wyniku jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych prowadzonych w przyszłości w tym terenie.

Wznowienie lub okazanie działek na koszt nabywcy i we własnym zakresie.

Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie B IP od dnia 26 sierpnia 2019 roku do dnia 03 października 2019 roku.

Pokrówka, dnia 26 sierpnia 2019 roku.  

                                                                                                                                           Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                               Lucjan Piotrowski  

                                                                                                                                              ZASTĘPCA WÓJTA  

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1