Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - Żółtańce - Kolonia

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm Nr IX/74/2019 r. z dnia 20 sierpnia 2019 r. - Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI -LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

 

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powie- rzchnia

przeznaczona

do najmu

NR

KW

Wysoko-ść czynszu

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznacze-nie w planie

Uwagi

1.

Żółtańce-Kolonia

Budynek użytkowy – hala

na części dz. nr 14/1

176,64

m2

35447

424,73

plus podatek VAT

Do 10 każdego   miesiąca.

Teren usług

komercyjnych.

/Składowanie materiałów budowlanych./

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 26 sierpnia 2019 r. do dnia 16 września 2019 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka,  ul. Gminna 18, przesłano do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl, oraz stronie BIP, a informację o jego zamieszczeniu podaje się w prasie lokalnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm , Pokrówka, ul. Gminna 8 w godzinach od 8oo-15oo lub pod telefonem (082) 563-65-53.

Pokrówka, dnia 26 sierpnia 2019 roku.                                   

Z up. Wójta Gminy

Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

                                                                                        

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1