Informacja o wynikach I przetargów - Depułtycze Królewskie

INFORMACJA O WYNIKACH PIERWSZYCH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku poz. 1490), a także w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XX/120/2004 z dnia 13-07-2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 163, poz.2306 z dnia 10-09.2004 r. – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 05 września 2019 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 10oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Depułtycze Królewskie oznaczonych nr. działek: 59, 60, 313;

1- Nieruchomość oznaczona nr 59 o pow. 0,07 ha położona w obrębie Depułtycze Królewskie objęta KW LU1C/00036189/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodziw skład obszaru oznaczonego symb. E.MR – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej przylega do drogi o symbolu L-(010) 4648L oraz z drogą gminną dojazdową.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciło trzy małżeństwa. Tym samym osoby te dopuszczone do przetargu.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 8.202,00 zł.

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 14.500,00 zł. plus podatek VAT 23% - 3.335,00 zł. = 17.835,00 zł. brutto.

- Nabywcami działki nr 59 o pow. 0,07 ha położoną w obrębie Depułtycze Królewskie w wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zostali Państwo Adam i Marlena małż. KRYŃ.

2- Nieruchomość oznaczona nr 60 o pow. 0,07 ha położona w obrębie Depułtycze Królewskie objęta KW LU1C/00036189/1.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. E.MR – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej przylega do drogi o symbolu L-(010) 4648L oraz z drogą gminną dojazdową.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciło dwa małżeństwa . Tym samym osoby te dopuszczone do przetargu.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 8.202,00 zł.

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 8.500,00 zł. plus podatek VAT 23% - 1.955,00 zł. = 10.455,00 zł. brutto.

- Nabywcami działki nr 60 o pow. 0,07 ha położoną w obrębie Depułtycze Królewskie w wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zostali Państwo Justyna i Kamil małż. GĄBKA.

3- Nieruchomość oznaczona nr 313 o pow. 0,28 ha położona w obrębie Depułtycze Królewskie objęta KW LU1C/00037923/6.

- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. E.16U- – teren usług nieuciążliwych, preferowane usługi komercyjne, realizacje w oparciu o § 6 ustaleń ogólnych przylega do dwóch dróg: o symbolu Z-843 oraz symbolu L-(010) 4648L.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 55.410,00 zł.

- W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium pierwszy przetarg ustny nieograniczony na działkę oznaczoną nr 313 o pow. 0,28 ha położoną w obrębie Depułtycze Królewskie zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację o wynikach przetargów wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro na okres 7 dni od dnia 13.09. 2019 roku do dnia 20.09. 2019 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl oraz BIP.

Pokrówka, dnia 13.09.2019 roku

z up. Wójta Gminy

Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm