Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany MPZP - Podgórze, Janów, Stołpie i Kol. Nowosiółki

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach sołectw Podgórze, Janów, Stołpie i Kol. Nowosiółki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 28 kwietnia 2015 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach sołectw Podgórze, Janów, Stołpie i Kol. Nowosiółki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2019 r. do 22 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełm,     Pokrówka, ul. Gminna 18, 22 - 100 Chełm, w godz. od 9.00 – 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chełm lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki  organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2019 r. 

z up. Wójta Gminy
Lucjan Piotrowski
ZASTĘPCA WÓJTA