Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

 

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powie- rzchnia

NR

KW

Wysoko-ść

opłat

Termin

zagospodarowania

Opis i przeznaczenie

w planie

1.

ŻÓŁTAŃCE

Częć dz.

Nr 331/3

Ok. 4,26

42509

Nieodpłatnie

Umowa

użyczenia

na okres

8 lat

Część działki która ma być przedmiotem użyczenia w planie oznaczona

Jest symbolami;

-31ZP-tereny zieleni urządzonej,

-33UTL,34UTL-tereny rekreacji ogólno- -dostępnej-pole namiotowe,caravaning,,

35ZP-treny zieleni urządzonej,

-36WS,39WS-tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

-8KDW,9KDW-tereny dróg wewnętrznych,

- W części występuje strefa ochrony archeologicznej dla stanowisk archeologicznych w granicach ich zasięgu, oznaczona nr 107.

2.

Rożdżałów

105/2

cz. dz. 107

0,63

ok. 0,60

64978

38099

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Umowa

Użyczenia

na okres

10 lat

Działki nr ewid. 105/2, 107 położone w obrębie Rożdżałów-oznaczone symbolem E.32UO,US,UI-

Usługi oświaty, sportu, straży pożarnej;

Teren usług publicznych I komercyjnych istniejące zainwestowanie do zchowania, obowiązuje §

6 ustaleń ogólnych i przyjlega do drogi gminnej

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 od dnia 07.10.2019 r. do dnia 28.10.2019 r. zamieszczono również na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie, przesłano również do Sołtysów celem wywieszenia na tablicy informacyjnej w danej miejscowości.

Pokrówka, dnia 07 października 2019 roku.

WÓJT

Wiesław Kociuba

rozmiar tekstu
 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1