Ogłoszenie o I przetargu - Depułtycze Królewskie

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W OBRĘBIE DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE

Na podstawie ar. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE:

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

w ha.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena

nieruchomości

Kwota

Vadium

1

LU1C/00036189/1

Depułtycze

Królewskie

24

0,20

Kształt nieruchomości regularny, lokalizacja dobra. Działka ma dostęp do drogi

asfaltowej. Teren uzbrojony: energia elektryczna, woda i gaz.

Na nieruchomości jest drewniany dom o wymiarach 4,70 m x 8,00m. Dach dwuspadowy pokryty eternitem falistym. Jest to obiekt którego stopień zużycia technicznego przekracza 80%, a zużycie funkcjonalne oscyluje w granicach 80 do 100 % co kwalifikuje ten obiekt budowlany do segmentu budynków w których ponoszenie nakładów na prace remontowe jest ekonomicznie nieuzasadnione. Wartość ewntualnie pozyskanych materiałów budowlanych (przed remontem) w wyniku rozbiórki nie pokryłoby kosztów prac rozbórkowych.

Ponadto na nieruchomości jest altanka i komórka wykonane przez dotychczasowego

dzierżawcę nieruchomości.

W budynku zamieszkuje dotychczasowy dzierżawca.

Działka o nr .24 wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR-teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz przylega do drogi o symbolu L-(010)4648L.

22.530,00

Nieruchomość

zwolniona

z podatku VAT.

2300,00

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, ale jest trudność w bezpośrednim jej rozporządzaniu, gdyż jest zamieszkiwana przez dotychczasowego Dzierżawcę.

Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 listopada 2019 ROKU O GODZINIE 1000 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY CHEŁM POKRÓWKA, UL GMINNA 18.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr rachunku: 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 13 listopada 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winno być wniesione przez oboje małżonków na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

Osoba, która zostanie nabywcą przedmiotowej nieruchomości (oprócz osoby która ją zamieszkuje) zobowiązana jest do przeprowadzenia eksmisji osoby zamieszkującej w budynku na własny koszt i we własnym zakresie zabezpieczając jej lokal mieszkalny nie gorszy, w jakim zamieszkuje.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie

na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż działki następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice jakie mogą wyniknąć w wyniku jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych prowadzonych w przyszłości w tym terenie.

Wznowienie lub okazanie działek na koszt nabywcy i we własnym zakresie.

Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podano w prasie lokalnej od dnia 07 października 2019 roku do dnia 26 listopada 2019 roku.

Pokrówka, dnia 07 października 2019 roku.

WÓJT

Wiesław Kociuba

rozmiar tekstu
 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1