Ogłoszenie o II przetargu - Depułtycze Królewskie

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W OBRĘBIE DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE

Na podstawie ar. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. poz. 1490)w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie DEPUŁTYCZE  KRÓLEWSKIE:

 

L.p

Oznaczenie wg KW

Nr działki

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza

nieruchomości

Kwota wadium w złotych

1

LU1C/00037923/6

313

0,28

Kształt nieruchomości regularny, lokalizacja dobra.  Działka ma dostęp do drogi asfaltowej.

Teren uzbrojony: energia elektryczna, woda i gaz.

Działka o nr 313 wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.16 U-teren usług nieuciążliwych, preferowane  usługi komercyjne, realizacje w oparciu o § 6 ustaleń ogólnych, przylega do dwóch dróg: o symbolu Z-843 oraz o symbolu L-(010) 4648 L.

55.410,00

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

5.550,00

 

Pierwszy przetarg na ww. nieruchomość, który odbył się w dniu 05. 09. 2019 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

 Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

 Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 DRUGI PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 GRUDNIA  2019 ROKU O GODZINIE  1000  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY CHEŁM  POKRÓWKA, UL GMINNA 18.

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku :  04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się  na rachunku bankowym najpóźniej  w dniu 02 grudnia 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana  w terminie.

 Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winno być wniesione przez oboje małżonków na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego.

 Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

 Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 Sprzedaż działek następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice  jakie  mogą wyniknąć w wyniku jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych prowadzonych w przyszłości w tym terenie.

 Wznowienie lub okazanie działek na koszt nabywcy i we własnym zakresie.

 Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

 Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

 Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

 Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie B IP od dnia  04 listopada 2019 roku do dnia 10 grudnia 2019 roku.

 

Pokrówka, dnia 04. 11. 2019 roku                                                                              

Z up. Wójta Gminy

Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA Wójta