Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Stare Depułtycze

WÓJT GMINY CHEŁM Na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zmianami), zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz.2306 z dnia 10 września 2004 roku oraz Uchwałą Nr XI/95/2019 Rady Gminy Chełm z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Stare Depułtycze oznaczone numerami działek 44 i 45 przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży.

Lp.

Oznaczenie wg. KW

Nr działki

Powierzchnia

w ha.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

LU1C/00037129/0

44

0,13 ha

S-RII-0,01,         S-RIIIb-0,06,Br-RIIIb-0,06

Kształt nieruchomości regularny, teren płaski, lokalizacja dobra. Nieruchomość ma dostęp

do szosy. Na nieruchomości znajduje się drewniany budynek mieszkalny o wym. zew.5,20 m x 4,80 m. Dach dwuspadowy pokryty

eternitem falistym. Jest to obiekt, którego stopień zużycia technicznego przekracza 95 %,             a zużycie funkcjonalne oscyluje            w granicach 80 do 100 %. Wartość ewentualnie pozyskanych materiałów budowlanych (przed remontem) w wyniku rozbiórki nie pokryłoby kosztów prac rozbiórkowych – nie szacowano.

Działka o nr ewid .44 położona w obrębie Stare Depułtycze wchodzi                w pasie ok. 80 metrów

od drogi o symbolu          L-(020)4658 L w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR –teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem

jednorodzinnej, natomiast pozostała część działki

to teren upraw rolnych.

18.008,00 zł

Nieruchomość

zwolniona

z podatku VAT

 

2.

LU1C/00080891/8

45

0,12 ha

RII-0,01, RIIIb-0,06,Br-RIIIb-0,05

Kształt nieruchomości regularny, teren płaski, lokalizacja dobra. Nieruchomość ma dostęp

do szosy. Na nieruchomości znajduje się drewniany budynek mieszkalny o wym. zew.10,00 m x 4,80 m. Dach dwuspadowy pokryty

eternitem falistym. Jest to obiekt, którego stopień zużycia technicznego przekracza 75 %,             a zużycie funkcjonalne oscyluje            w granicach 80 do 100 %. Wartość ewentualnie pozyskanych materiałów budowlanych (przed remontem) w wyniku rozbiórki nie pokryłoby kosztów prac rozbiórkowych – nie szacowano.

Działka o nr ewid .45 położona w obrębie Stare Depułtycze wchodzi              w pasie ok. 80 metrów

od drogi o symbolu           L-(020)4658 L w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR –teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem

jednorodzinnej, natomiast pozostała część działki

to teren upraw rolnych.

16.642,00 zl.

Nieruchomość

zwolniona

z podatku VAT

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pok. nr 29 II piętro lub pod telefonem

(082) 563-65-53 w godz. od 8oo-15 oo w dni robocze urzędu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 25 listopada 2019 roku do dnia 16 grudnia 2019 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starych Depułtyczach, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano w prasie lokalnej.

Uwaga !

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa   w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli  złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.

Termin, miejsce, rodzaj i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Pokrówka, dnia 25 listopada 2019 roku

Z up. Wójta Gminy

Lucjan Piotrowski

    ZASTĘPCA WÓJTA

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm