Ogłoszenie

Na podstawie § 14 uchwały Nr XII\109\2019 Rady Gminy Chełm z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywam ponownie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłoszenia kandydatów do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba