Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie

Wójta Gminy Chełm

z dnia 06.02.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania zgłoszonych ofert i wybór najkorzystniejszej na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 450, 1817, 239, 1118  z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XII/109/2019 Rady Gminy Chełm z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chełm z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofert.

 

Zarządzam, co następuje:

 • 1

Do oceny ofert złożonych w ramach Konkursu powołuję Komisję Konkursową
w składzie:

Lucjan Piotrowski      - przewodniczący

Jolanta Krop   - członek

Ryszard Mielniczuk   - członek

Zadaniem Komisji będzie zaopiniowanie zgłoszonych ofert i wybór najkorzystniejszej
na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

 • 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Chełm
  Wiesław Kociuba

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm