Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie

Wójta Gminy Chełm

z dnia 06.02.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania zgłoszonych ofert i wybór najkorzystniejszej na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 450, 1817, 239, 1118  z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XII/109/2019 Rady Gminy Chełm z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chełm z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofert.

 

Zarządzam, co następuje:

Do oceny ofert złożonych w ramach Konkursu powołuję Komisję Konkursową
w składzie:

Lucjan Piotrowski      - przewodniczący

Jolanta Krop   - członek

Ryszard Mielniczuk   - członek

Zadaniem Komisji będzie zaopiniowanie zgłoszonych ofert i wybór najkorzystniejszej
na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Chełm
  Wiesław Kociuba