Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Okszów i Okszów Kolonia

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Okszów i Okszów Kolonia

 

Projekt uchwały – tekst planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 1 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 2 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Uzasadnienie do projektu uchwały (kliknij, aby pobrać)

Prognoza oddziaływania na środowisko (kliknij, aby pobrać)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (kliknij, aby pobrać)