Ogłoszenie o V przetargach ustnych nieograniczonych w obrębie Żółtańce

Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 , art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 z pózn. zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), a także zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016  z dnia 22.03.2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego,  poz. 1676 z dnia 22.04.2016 r. WÓJT GMINY CHEŁM  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza piąte  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce stanowiących własność Gminy Chełm.

Wykaz działek do sprzedaży ( kliknij tutaj )

- Przetargi na sprzedaż ww nieruchomości przeprowadzone w dniu  02 lipca 2019 roku , 10 września 2019    

  roku , 27 listopada 2019 roku i 26 lutego 2020 roku zakończyły się wynikami negatywnymi.

- Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

- Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód

  prawnych w ich rozporządzaniu.

- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek

  złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

  PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 09 CZERWCA  2020 ROKU O GODZINIE 900  W SALI  POSIEDZEŃ      

  URZĘDU GMINY CHEŁM  POKRÓWKA, UL GMINNA 18.     

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku :                                                      04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej  w dniu 01 czerwca 2020 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

-Osoby przystępujące do przetargu powinni szczegółowo zapoznać się z treścią zapisów poszczególnych       

 symboli opisanej ww uchwale zamieszczonej w systemie informacji przestrzennej Gminy Chełm   

 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Chełm. Powinni również zapoznać się czy działka podlega wyłączeniu

 z produkcji rolnej.

-Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winni wnieść oboje   

 małżonkowie na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność   

 jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu  

 pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

-Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu

 dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego  

 pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych

 pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć  

 oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki  

 a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie

 na rzecz sprzedającego.                                                                                                                              

 Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem

 trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny

 wywoławczej.

-Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty   

 rozstrzygnięcia przetargu.

-Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

-Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

-Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając

 informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie B IP od dnia  27 kwietnia 2020 roku do dnia 09 czerwca 2020 roku.

 

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm