Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Okszów, Stańków, Nowiny

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/280/2013 Rady Gminy Chełm z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w rejonie miejscowości: Okszów, Stańków i Nowiny i uchwały Nr XXII/195/2016 Rady Gminy Chełm z dnia 10 października 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Okszów, Stańków i Nowiny,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Okszów, Stańków i Nowiny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22 - 100 Chełm, w godz. od 9.00 – 13.00 oraz na stronie internetowej www.gminachelm.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm o godz. 10.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie
do Wójta Gminy Chełm lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 25 czerwca 2020 r.

 

                                                                                                            Z up. Wójta Gminy

                                                                                                             Lucjan Piotrowski

                                                                                                           ZASTĘPCA WOJTA

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Chełm. Adres kontaktowy: 22-100 Pokrówka, ul. Gminna 18.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych w postaci dokumentów planistycznych opracowywanych
    na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. Posiada Pan/i prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pana/i przysługuje prawo dostępu do informacji o źródle ich pozyskania, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody
    w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Pełny zakres informacji o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej BIP Gminy Chełm: https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/