Wykaz nieruchomości w obrębie Żółtańce przeznaczonych do zbycia

Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. z późn. zmianami), oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016  z dnia 22.03.2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22.04.2016 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży.

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-rzchnia             w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

nieruchomości

1

 

LU1C/00084948/1

379/2

0,0580

w tym :

-RIIIb-   

 0,0580

 

Neruchomość położona                      w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości nieregularny.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna woda                       i kanalizacja . Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.

 

Działka nr 379/2 położona w obrębie Żółtańce

wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symb. 13 ML-tereny zabudowy letniskowej,

-przeznaczenie podstawowe-rekreacja zbiorowa- 

 zabudowa pensjonatowa,usługi;

-przeznaczenie uzupełniające-zadaszenia    

 garażowe,obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

-prowadzona działalność nie może stanowić zagrożenia  dla startujących i lądujących statków powietrznych:

-we wschodniej części terenu, na rysunku zmiany planu

 została wyznaczona strefa ochrony archeologicznej dla

 stanowiska archeologicznego  „27” w obrębie 80-90

 oraz „108” w obrębie 80-89-obowiązują ustalenia ogólne §   

 6 ust.1.

Działka o nr ewid. 379/2 graniczy z drogą o symb.. 1KDD.

30.400,00

Do ceny  nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2

LU1C/00084948/1

379/3

0,0523

w tym :

-RIIIb- 

 0,0079

-RIVa-

 0,0444

Neruchomość położona                      w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości nieregularny.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna woda                       i kanalizacja . Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.

Działka nr 379/3 położona w obrębie Zółtańce

wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symb. 13 ML-tereny zabudowy letniskowej,

-przeznaczenie podstawowe-rekreacja zbiorowa- 

 zabudowa pensjonatowa,usługi;

-przeznaczenie uzupełniające-zadaszenia    

 garażowe,obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

-prowadzona działalność nie może stanowić zagrożenia  dla startujących i lądujących statków powietrznych:

-we wschodniej części terenu, na rysunku zmiany planu

 została wyznaczona strefa ochrony archeologicznej dla

 stanowiska archeologicznego  „27” w obrębie 80-90

 oraz „108” w obrębie 80-89-obowiązują ustalenia ogólne §  

 6 ust.1.

Działka o nr ewid.379/3 graniczy z drogą o symb.

1KDD i drogą o symb.5KDD.

27.436,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

3

LU1C/00084948/1

379/4

0,0508

w tym :

-RIIIb-

 0,0048

-RIVa

 0,0460

Neruchomość położona                      w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości nieregularny.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna woda                       i kanalizacja . Dojazd do nieruchomości z szosy drogą

utwardzoną.

Działka nr 379/4 położona w obrębie Zółtańce

wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symb. 13 ML-tereny zabudowy letniskowej,

-przeznaczenie podstawowe-rekreacja zbiorowa- 

 zabudowa pensjonatowa,usługi;

-przeznaczenie uzupełniające-zadaszenia    

 garażowe,obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

-prowadzona działalność nie może stanowić zagrożenia    dla startujących i lądujących statków powietrznych:

-we wschodniej części terenu, na rysunku zmiany planu

 została wyznaczona strefa ochrony archeologicznej dla

 stanowiska archeologicznego  „27” w obrębie 80-90

 oraz „108” w obrębie 80-89-obowiązują ustalenia ogólne §  

 6 ust.1.

Działka o nr ewid.379/4 graniczy z drogą o symb.

o symb. 5KDD.

25.945,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem  (082) 563-65-53.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 24 sierpnia 2020 roku do dnia 14 września 2020 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl oraz stronie BIP, a informację o jego zamieszczeniu podano w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu

    określonego w wykazie, o którym mowa  w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia

    wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli

    złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia

     wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.

Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Pokrówka, dnia 24 sierpnia 2020 roku   

Z up. Wójta Gminy

Lucjan Piotrowski

ZATĘPCA WÓJTA

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm