Ankieta Jagodne

Zarządzenie

Wójta Gminy Chełm

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Gminy Chełm poprzez włączenie do Gminy Chełm Sołectwa Jagodne stanowiącego część Gminy Sawin.

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach, uchwały Nr XXV/226/2020 Rady Gminy Chełm z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chełm dotyczących zmiany granic Gminy Chełm oraz §2 uchwały Nr XXX/182/2005 Rady Gminy Chełm z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełm (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 174, poz. 3023) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji jest zmiana granic Gminy Chełm poprzez włączenie do Gminy Chełm Sołectwa Jagodne stanowiącego część Gminy Sawin.

§ 2.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 19 do 23 listopada 2020 r. w formie ankiet skierowanych do mieszkańców Gminy Chełm.

Wzór formularza ankiety stanowi załącznik do zarządzenia.

Formularz ankiety:

 1. zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Chełm;

 2. zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej;

 3. zostanie wyłożony u Sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy Chełm oraz w Urzędzie Gminy Chełm.

Formularz ankiety można pobrać poprzez stronę: https://gminachelm.pl/?view=article&id=1773&catid=31 , u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy Chełm. Wypełnić i złożyć u Sołtysa, w Urzędzie Gminy Chełm, lub przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź przesłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, zamieszkałe na terenie Gminy Chełm.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Chełm.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie konsultacji

Mapa Gminy Chełm wraz z obszarem Sołectwa Jagodne

Rys historyczny

Jagodne to miejscowość powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. jako folwark w ramach dóbr Czułczyce. Nazwa miejscowości wywodzi się od lasów zasobnych w jagody (borówki czarne) i jest dosyć popularna na terenie Polski. Miejscowości o nazwach Jagoda, Jagodne, Jagodnia, Jagodnica, Jagodnik, Jagodno, Jagodowo, Jagodzin do dzisiaj funkcjonują na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Do jagód nawiązuje także las pomiędzy Czułczycami i Jagodnem, określany mianem Lasu Jagodzińskiego lub Lasu na Jagodnem. Powstanie folwarku z pierwszą połową wieku można łączyć z faktem, że Jagodne nie pojawia się w Regestrze diecezjów Franciszka Czaykowskiego… z 1783-1784 r. oraz w zestawieniu Tabella Miasta, Wsi, Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona… (tom I) z 1827 r. Opis folwarku można odnaleźć w Inwentarzu folwarku Czułczyce z roku 1846, opublikowanym przez Mirosława Dederkę („Rocznik Chełmski”, tom VI z 2000 r.). Dobra Czułczyce były w tym czasie własnością skarbu Królestwa Polskiego, dzierżawioną (w formie dzierżawy wieczystej) przez rodzinę Sokołowskich, którzy podpisywali umowy dzierżawne m.in. z Józefem Boruckim, Sewerynem Radwańskim, Stanisławem Suffczyńskim i Florianem Prątnickim. W 1844 r. dobra od Anny Sokołowskiej Adamskiej zakupił Hiacynt Kossowski. Po jego śmierci w 1845 r. dobra przejęła Teresa z Karskich Kossowska, która podpisała umowę dzierżawną z Aleksandrem Dobraczyńskim. Kolejnym właścicielem został Jan Zglinicki, drugi mąż Teresy Karskiej-Kossowskiej. W 1880 r. majątek zakupiła rodzina Morczewskich - Trzecieskich. Z inwentarza wynika, że w Jagodnem znajdował się dwór z drzewa dębowego i zabudowania gospodarcze oraz ogród. W 1864 r. część folwarku została rozparcelowana między chłopów, co pozwoliło na powstanie miejscowości Jagodne. W 1867 r. wraz z wprowadzeniem podziału gminnego, Jagodne znalazło się na obszarze gminy Stołpie, której siedzibę w 1870 r. przeniesiono do miejscowości Staw. Wieś Jagodne pojawia się również w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (tom 3 z 1882 r.) jako miejscowość należąca do parafii Czułczyce i leżąca przy linii drogi żelaznej Nadwiślańskiej o 8 wiorst od Dorohuska. Folwark Jagodne w 1901 r. liczył 336 morgów (188 ha 12 arów).
W okresie międzywojennym Jagodne funkcjonowało nadal w ramach gminy Staw. Według spisu rolnego z 1947 r. w miejscowości istniało 37 gospodarstw rolnych, obejmujących 302 ha ziemi. W 1954 r. wraz z likwidacją podziału na gminy i wprowadzeniem gromad, Jagodne znalazło się na obszarze gromady Staw. W 1971 r. miejscowość została zelektryfikowana, jako jedna z ostatnich na obszarze powiatu chełmskiego. W 1973 r. wraz z odtworzeniem podziału gminnego, Jagodne zostało włączone w skład gminy Sawin, chociaż większość obszaru gromady Staw znalazła się w obrębie gminy Chełm.

 Przebieg sprawy.

W dniu 14 lipca 2019 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Jagodne podjęło uchwałę w sprawie włączenia obszaru Sołectwa Jagodne do Gminy Chełm. Sołtys wsi Jagodne 16 lipca 2019 r. wystąpił do Wójta Gminy Chełm z prośbą o realizację tej uchwały i włączenie obszaru Sołectwa Jagodne do Gminy Chełm.

W dniu 17 lipca 2019 r. Wójt Gminy Chełm wystosował pismo do Wójta Gminy Sawin z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jagodne. W dniu 07 sierpnia 2019 r. do Wójta Gminy Chełm wpłynęło pismo, w którym Wójt Gminy Sawin pisze, że pozostaje na stanowisku pozostawienia Sołectwa Jagodne w Gminie Sawin, jednocześnie zważając na potrzeby mieszkańców, deklaruje przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Mając na uwadze brak informacji o postępach w sprawie oraz brak opinii Rady Gminy Sawin w dniu 21 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Chełm ponownie wysłał zapytanie o zajęcie stanowiska w powyższej materii. W odpowiedzi w dniu 26 lutego 2020 r. wpłynęło pismo Wójta Gminy Sawin z informacjami, że:

 1. W dniach 13 – 20 października 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne
  z mieszkańcami Gminy Sawin, gdzie należało odpowiedzieć na pytanie:
  „Czy jest Pan/Pani za odłączeniem Sołectwa Jagodne od Gminy Sawin i przyłączeniem do Gminy Chełm?”.
  W głosowaniu brało udział 48 osób, odpowiedzi „TAK” udzieliło 39 osób, „NIE” 9 osób.

 2. W dniu 14 lutego 2020 r. Rada Gminy Sawin podjęła Uchwałę nr XIV/102/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Sawin, opiniując negatywnie odłączenie Sołectwa Jagodne od Gminy Sawin.

04 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Chełm miało miejsce spotkanie mieszkańców Sołectwa Jagodne (8 osób) z Wójtem Gminy Chełm i Przewodniczącym Rady Gminy Chełm.

Mieszkańcy Jagodnego podtrzymali wolę Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jagodne z 14 lipca 2019 r. o włączenie obszaru Sołectwa Jagodne do Gminy Chełm, uzasadniając deklarację koniecznością rozwiązania wielu problemów lokalnych. Mieszkańcy podkreślali fakt, że od wielu lat Sołectwo Jagodne jest zapomniane przez władze Gminy Sawin pod względem inwestycyjnym i środowiskowym, pomijane jest przy budowie infrastruktury komunalnej i drogowej. Świadczą o tym: bardzo złe warunki dojazdu ze względu na fatalny stan dróg, brak wodociągu, sieci gazowej oraz brak autobusów dowożących dzieci do szkoły. Dzieci z Jagodnego uczęszczają m.in. do szkół w Stawie i w Okszowie (gmina Chełm). Ostatnia poważna inwestycja była zrealizowana w roku 1971, kiedy to miejscowość Jagodne, jako jedna z ostatnich na obszarze powiatu chełmskiego, została zelektryfikowana.

Sołectwo Jagodne liczy obecnie 110 mieszkańców i ma powierzchnię 257 ha.

29 października 2020 r. Rada Gminy Chełm podjęła uchwałę Nr XXV/226/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chełm dotyczących zmiany granic Gminy Chełm.

 

Załączniki:

 1. Ankieta
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Klauzula informacyjna dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chełm
rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm