Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm na 2021 r.

Wójt Gminy Chełm ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania lub powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych na rzecz poprawy kondycji fizycznej mieszkańców gminy, zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenia poziomu życia mieszkańców miasta poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej.

 1. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

     Tytuły zadań publicznych:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej.
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tenisie stołowym.
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w karate.              
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki w wysokości:
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej – 285.000 zł
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym –25.000 zł
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w karate – 5.000 zł
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi – 20.000 zł
 1. Wójt Gminy Chełm zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1 w zależności od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy.
 1. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm),
 2. Uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Chełm z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie

uchwalenia programu współpracy Gminy Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2020 poz. 6623),

 1. W konkursie oferty mogą składać:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Forma realizacji zadania: wspieranie lub powierzenie
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) - oraz posiadać załączniki w niej wymienione.
 3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
 4. Do oferty należy dołączyć również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 5. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
 6. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

9.    Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.

10.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

 1. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 1. Wójt Gminy Chełm lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia, w oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego.
 2. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Chełm lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia dotyczące wyboru ofert jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.
 3. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 1. Zadania realizowane będą do 31 grudnia 2021 r.
 2. Warunkiem realizacji zadań jest:
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej. Przy realizacji powyższego przedsięwzięcia dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów:
 1. zakupu niezbędnego sprzętu sportowego;
 2. wynajem obiektów sportowych;
 3. transportu, noclegu i wyżywienia;
 4. ekwiwalentów sędziowskich;
 5. składek organizacyjnych;
 6. płac szkoleniowców, koordynatorów i diet zawodników;
 7. zakupu innych niezbędnych materiałów i usług.
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym. Przy realizacji powyższego przedsięwzięcia dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów:
 1. zakupu niezbędnego sprzętu sportowego;
 2. wynajem obiektów sportowych;
 3. transportu, noclegu i wyżywienia;
 4. ekwiwalentów sędziowskich;
 5. składek organizacyjnych;
 6. płac szkoleniowców, koordynatorów i diet zawodników;
 7. zakupu innych niezbędnych materiałów i usług.
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w karate. Przy realizacji powyższego przedsięwzięcia dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów:
 1.  zakupu niezbędnego sprzętu sportowego;
 2. wynajem obiektów sportowych;
 3. transportu, noclegu i wyżywienia;
 4. ekwiwalentów sędziowskich;
 5. składek organizacyjnych;
 6. płac szkoleniowców, koordynatorów i diet zawodników;
 7. zakupu innych niezbędnych materiałów i usług.
 1. Termin i warunki realizacji zadania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi.
 1. Zadania realizowane będą do 31 sierpnia 2021 r.
 2. Warunkiem realizacji zadań jest:
 1. wykształcenie wśród uczestników wypoczynku świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku,
 2. zwiększenie świadomości prozdrowotnej
 3. uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu
 4. zwiększenie pewności siebie
 5. kształtowanie umiejętności życia w grupie rówieśniczej, współpracy w grupie
 6. zwiększenie wiedzy na temat innych zakątków kraju

 

 1. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert upływa 1 lutego 2021 r. o godzinie 15.00.
 2. Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej. Oferty na realizację zadania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chełm, ul. Gminna 18, 22 - 100 Pokrówka lub przesłać pocztą na adres Urzędu . Oferta powinna być złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs 2021”. Oferty złożone lub doręczone po terminie (obowiązuje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 1. Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Chełm.
 2. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 10 dni kalendarzowych, licząc od zakończenia terminu składania ofert.
 3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm www.gminachelm.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugchelm.bip.lubelskie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka w terminie do 2 lutego 2021 r.
 4. Kryteria oceny formalnej:
 1. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.
 2. Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.
 3. Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 4. Oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie.
 5. Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu.
 6. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.
 7. Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.
 8. Oferta nie zawiera innych błędów formalnych.
 1. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ust. 4 lub nieuzupełnione po wezwaniu, o którym mowa w pkt. III ust. 8, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
 2. Kryteria oceny merytorycznej. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Wójta, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
  do zakresu rzeczowego zadania;
 3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4. planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 5. planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm www.gmina.chelm.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugchelm.bip.lubelskie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Chełm lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.
 1. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartych konkursów ofert.
 1. W roku 2019 przekazano środki w wysokości:
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej –  290.000 zł
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym – 25.000 zł
 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi – 20.000 zł
 1. W roku 2020 przeznaczono środki w wysokości
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej – 285.000 zł
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym – 25.000 zł
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w karate – 5.000 zł
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi – 20.000 zł

 

Załączniki:

Zarządzenie

Pełna treść ogłoszenia

Wzór realizacji oferty

rozmiar tekstu

 
 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

   Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm