Informacja o Komisji Konkursowej

1. W oparciu o § 14 Uchwały Nr XXVI\237\2020  Rady Gminy Chełm z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chełm z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, informuję że powołana zostanie Komisja Konkursowa do opiniowania ofert.

2. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej Organizacje zgłaszają Wójtowi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zastrzeżeniem, że jedna Organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

3. W przypadku braku zgłoszeń, o których mowa w ust. 2, po upływie wskazanego w nim terminu Wójt wzywa Organizacje poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej do dokonania zgłoszeń.

4. Jeżeli nie zostanie zgłoszona chociaż jedna kandydatura na członka Komisji Konkursowej przez Organizacje, Wójt powołuje komisję spośród pracowników Urzędu Gminy.

rozmiar tekstu

 
 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

   Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm