Informacja o II Przetargu

INFORMACJA O  WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE KRZYWICE 
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., nr 207, poz. 2108 ze zm.) - Wójt GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29 maja 2013 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz 10.00   na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie: KRZYWICE
- działka nr 126 zabudowana o pow. 0,36 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00033849/5.
- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Chełm działka  nr 126 położona w obrębie Krzywice – w pasie około 85 m od drogi o symb. Z-06255  0835L wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, natomiast pozostały teren to teren upraw rolnych.
- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie  nikt nie wpłacił. 
- Osób niedopuszczonych do przetargu brak.
- Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  86.966,00 zł netto.
- W związku z tym, że brak jest wpłaty wadium na ww nieruchomość – przetarg na działkę nr 126 o pow. 0,36 ha położoną w obrębie Krzywice zakończył się wynikiem negatywnym.
Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, na okres 7 dni od dnia  06 czerwca 2013 r. do dnia 13 czerwca 2013 roku, oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl