Wykaz nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH  I ZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W GMINIE CHEŁM PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
 
Na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w obrębie, Krzywice , Okszów-Kolonia, Rożdżałów i Srebrzyszcze przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
KRZYWICE:
*Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 113 o pow. 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038700/4.
*Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r działka oznaczona nr ewid. 113 położona w obrębie Krzywice wchodzi w pasie około 85 m od drogi o symb. Z-06255 0835L w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, natomiast pozostały teren działki to teren upraw rolnych.
*Nieruchomość ma kształt regularny, położona przy szosie. Nieruchomość sama nie może stanowić działki budowlanej, ponieważ jest wąska. Ponadto przez nieruchomość przebiega nitka wodociągu w znacznej odległości od szosy, co utrudnia usytuowanie budynku. 
*Cena wywoławcza nieruchomości 8.498,00 zł netto.
*Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.
Okszów-Kolonia :
*Nieruchomość  zabudowana oznaczona nr 322/9 o pow. 1,0761 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW 38639.
*Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/68/2011 z dnia  30. 08. 2011 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 162, poz. 2584 z dnia 25. 10. 2011 roku Działka nr 322/9 położona w obrębie Okszów-Kolonia wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem; U – tereny zabudowy usługowej 
1)-1U pow. 0,30 ha – tereny zabudowy usługowej (możliwość usług uciążliwych),
2)- 2RZ,P – pow. 0,33 ha, tereny rolnicze- zieleń nie urządzona, składy; dopuszcza się składowanie materiałów nie powodujących pogorszenia warunków sanitarnych obszaru z zakazem stałego utwardzania powierzchni składowania,
3)- 3RZ – pow. 0,44 ha –tereny rolnicze- zieleń nie urządzona: nie ustalony ostatecznie przebieg drogi ekspresowej S 12 może spowodować korektę położenia pasa drogowego i zmianę przeznaczenia części północnej obszaru;     
4)- 4KD- pow. 0,18 ha – teren drogi publicznej, szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m, szerokość jezdni 5,0 m, minimalna linia zabudowy 8,0 m od krawędzi jezdni.  
Podane powierzchnie terenów są orientacyjne.                     
*Kształt nieruchomości regularny., teren płaski. Nieruchomość położona od szosy Chełm-Okszów ok. 100 m. Dojazd utwardzoną drogą płytami betonowymi. *Nieruchomość jest zabudowana budynkami i urządzeniami po byłej oczyszczalni ścieków. Na powierzchni 1 631 m2 nieruchomość jest utwardzona płytami betonowymi. Nieruchomość jest zakrzaczona i zachwaszczona 
*Cena wywoławcza nieruchomości 99.224,00 zł netto.
*Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.
ROŻDŻAŁÓW:
*Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 724 o pow. 0,03 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038099/7.
*Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminyChełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r działka oznaczona nr ewid. 724 położona w obrębie Rożdżałów wchodzi w skład 
obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z  dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega do drogi o symbolu Z-06263 0840L.
* Nieruchomość ma kształt nieregularny - trójkąt, położona przy szosie., teren płaski. Nieruchomość sama nie może stanowić działki budowlanej. 
* Cena wywoławcza nieruchomości   1.043,00 zł netto.
* Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT 
obowiązujący w dniu przetargu.
SREBRZYSZCZE:
*Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 138 o pow. 0,20 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00037557/9.
*Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r działka oznaczona nr ewid. 138 położona w obrębie Srebrzyszcze wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem C. RM – leży w terenach upraw rolnych i graniczy z drogą o symb. Z – (06208) 0828L.
* Nieruchomość ma kształt regularny. Położona przy szosie na skraju wsi.    W przyszłości nieruchomość będzie miała przeznaczenie pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej.
* Cena wywoławcza nieruchomości  41.010,00 zł.
* Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.
Sprzedaż ww nieruchomości nastąpi w drodze przetargu . Termin, miejsce, forma przetargu oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości  w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr 14 lub pod telefonem (82) 563-65-53.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,  u sołtysa,  na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl , a informację o jego wywieszeniu podaje się w prasie lokalnej. 
Uwaga!
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (D. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego  w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa  własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym  mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie sprzedaż nieruchomości nastąpiw trybie przetargu .
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 13 czerwca  2013 rokudo dnia  4 lipca  2013 roku.
 
rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm