Informacja o wyniku trzeciego przetargu

                                                  INFORMACJA

O  WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE KRZYWICE

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) - Wójt GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości wyniki trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29 sierpnia 2013 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz 10oo   na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie :KRZYWICE

- działka nr 126 zabudowana o pow. 0,36 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00033849/5.
-    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm działka  nr 126 położona w obrębie Krzywice – w pasie około 85 m od drogi o symb. Z-06255  0835L wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej,  natomiast pozostały teren to teren upraw rolnych.
-     Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie  nikt nie wpłacił.
-    Osób niedopuszczonych do przetargu brak.
-     Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  86 966,00 zł netto.
-      W związku z tym, że brak jest wpłaty wadium na ww nieruchomość – trzeci przetarg na działkę zabudowaną oznaczoną nr 126 o pow. 0,36 ha położoną w obrębie Krzywice zakończył się wynikiem negatywnym.
Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, na okres 7 dni od dnia 06 września 2013r.  do dnia 13 września 2013 roku, oraz umieszczono na stronach internetowych urzędu www.gmina.chelm.pl 

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm