Informacja o wyniku przetargu

                                               INFORMACJA

O  WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE KRZYWICE i NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE STRUPIN ŁANOWY

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., nr 207, poz. 2108 ze zm.) - Wójt GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2014 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz 10oo   na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie :

KRZYWICE

-    działka nr 126 zabudowana o pow. 0,36 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00033849/5.

-    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia   13. 07. 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz.   

2306 z dnia 10. 09. 2004 roku  działka oznaczona nr ewid. 126 położona w obrębie Krzywice wchodzi w pasie około 85 m od drogi  o symb. Z-06255 0835L w skład obszaru oznaczonego na rysunku  planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, natomiast pozostały teren działki to   teren upraw rolnych.

-          Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie  wpłaciło jedno małżeństwo.

-          Do przetargu zostało dopuszczone jedno małżeństwo reprezentowane przez pełnomocników.

 -    Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

-          Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  65.660,00 zł.

-          Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 66.360,00 zł.

-          Nabywcą  nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 126 o pow. 0,36 ha w obrębie Krzywice ustalonej w przetargu zostali Państwo  Adrian  Bronicki  oraz jego żona Monika Katarzyna Bronicka.

STRUPIN  ŁANOWY

-          Działka niezabudowana oznaczona nr 281 o pow. 0,4070 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą   Nr KW LU1C/00043920/0.

-    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną  w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10. 09. 2004 roku działka oznaczona nr ewid. 281 położona w obrębie Strupin Łanowy wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolemD.RM-teren upraw rolnych.

   -    Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie  w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło dwie osoby.

-          Do przetargu zostało dopuszczone dwie osoby.   

 -    Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

-          Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  5.236,00zł.

-          Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 14.300,00  zł.

-          Nabywcą nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na działkę oznaczonej nr 281 o pow. 0,4070 ha   w obrębie Strupin Łanowy ustalony został Pan  Stanisław Kaczor.

STRUPIN  ŁANOWY

-          Działka niezabudowana oznaczona nr 234 o pow. 0,2990 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą   Nr KW LU1C/00043920/0.

-    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną  w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10. 09. 2004 roku działka oznaczona nr ewid. 234 położona w obrębie Strupin Łanowy wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolemD.RM-teren upraw rolnych.

 -   Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie  w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła  jedna osoba.

-     Do przetargu została dopuszczona jedna osoba.   

-    Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

-    Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  3.908,00 zł.

-          Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota  4.008,00 zł.

-  Nabywcą nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na działkę oznaczonej nr 234 o pow. 0,2990 ha   w obrębie Strupin Łanowy ustalony został Pan  Stanisław Kaczor.

Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, na okres 7 dni od dnia  28 stycznia 2014 r.   do dnia 04 lutego 2014 roku, oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl a także  w BIP.

 

                                                                                    z up. Wójta

                                                                            mgr Lucjan Piotrowski

                                                                             ZASTĘPCA  WÓJTA