Informacja - przetarg Okszów

O  WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE OKSZÓW

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., nr 207, poz. 2108 ze zm.) - Wójt GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz 10oo   na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie :

OKSZÓW

-          Działka niezabudowana oznaczona nr 90/9 w udziale ¼ części   o powierzchni ogólnej 1,40 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą  Nr KW LU1C/00079374/8.

-          Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy    Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07.  2004 r. ogłoszoną  w Dz. Urz. Woj.   Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r. dz. oznaczona nr   90/9 położona w obrębie Okszów wchodzi w skład obszaru  oznaczonego symbolem  C.MN w pasie ok. 30 m od drogi i 70 m wzdłuż drogi oznaczonej symbolem D-9  (30 X 70)- teren mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej pozostały obszar działki  to teren przeznaczony pod łąki i pastwiska oznaczony symbolem C.ZZ. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej relacji   Chełm-Okszów-  Wólka Czułczycka.

-          Nieruchomość nie jest obciążona długami, ani innymi ograniczeniami

-          i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

  -    Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie  w ogłoszeniu o przetargu  nikt nie wpłacił w związku z tym, nikt nie został dopuszczony do przetargu.

-    Osób nie dopuszczonych z innych przyczyn brak.

-          Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  10.915,00 zł.netto.

-          W związku z tym ,że nikt nie wpłacił wadium – pierwszy przetarg ustny  ograniczony na działkę  nr 90/9 w udziale ¼ części o pow. ogólnej 1,40 ha w obrębie Okszów  zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, na okres 7 dni od dnia  03. 09. 2014 r.   do dnia 10. 09. 2014 roku, oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.p,l a także  w BIP.

                                                                                  z up.  Wójta

                                                                             mgr Lucjan Piotrowski                          

                                                                              ZASTĘPCA  WÓJTA