Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

                                  WÓJT GMINY CHEŁM

Informuje, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późn.zm. ), że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm  Pokrówka, ul. Gminna 18 na okres 21 dni tj. od 22.09.2014 roku do dnia 13.10. 2014 roku został wywieszony wykaz nieruchomości do dzierżawy 

na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców w obrębach :  Żółtańce,  Pokrówka, Zagroda, Rożdżałów, Żółtańce, Okszów, Okszów – Kolonia. Powyższą informację zamieszczono w prasie, na stronie internetowej Urzędu  www.gmina.chelm.pl, oraz BIP, a także przesłano Sołtysom celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chełm pok. nr 14  lub pod tel.  (082) 563 – 65 –53.

 

                                                                                                  z up. Wójta

                                                                                           mgr Lucjan Piotrowski

                                                                                            ZASTĘPCA  WÓJTA