Azbest

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm

W roku 2019 od maja do 15 października w gminie Chełm będzie prowadzony demontaż  pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości, winni do 31 marca 2019 roku złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Chełm, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej. Gmina kontynuuje rozpoczętą w 2008 roku realizację programu mającego na celu odbiór i utylizację pokryć azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Gmina Chełm informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 199/2019/D/OZ z dnia 12 listopada 2019 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających  azbest oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Dofinansowaniem objęty jest demontaż, odbiór i utylizacja azbestu.

Ponadto informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 roku Nr 8, poz. 31) osoba wykorzystująca wyroby zawierające azbest, dokonuje spisu z natury, a następnie przedkłada stosowną informację Wójtowi. Informacje te należy przedłożyć na druku wg. wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Informacje te podlegają corocznej aktualizacji do dnia 31 stycznia każdego roku.

Bliższych informacji o zasadach utylizacji azbestowych pokryć dachowych udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18,  tel.  (82) 569-70-15

Załączniki:

1. Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Chełm na lata 2011 - 2032

2. Regulamin dofinansowywania kosztów unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Chełm

3. Wniosek

4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

5. Informacja o wyrobach zawierających azbest

6. Oświadczenie wykonawcy prac