Azbest

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm

Przedłużony termin składania wniosków do 31 maja 2020

W roku 2020 od maja do 15 października w gminie Chełm będzie prowadzony demontaż  pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości, winni do 31 marca 2020 roku złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Chełm, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej. Gmina kontynuuje rozpoczętą w 2008 roku realizację programu mającego na celu odbiór i utylizację pokryć azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Gmina Chełm informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy  zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających  azbest oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Dofinansowaniem objęty jest demontaż, odbiór i utylizacja azbestu.

Ponadto informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 roku Nr 8, poz. 31) osoba wykorzystująca wyroby zawierające azbest, dokonuje spisu z natury, a następnie przedkłada stosowną informację Wójtowi. Informacje te należy przedłożyć na druku wg. wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Informacje te podlegają corocznej aktualizacji do dnia 31 stycznia każdego roku.

Bliższych informacji o zasadach utylizacji azbestowych pokryć dachowych udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18,  tel.  (82) 575 02 29

Załączniki:

1. Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Chełm na lata 2011 - 2032

2. Regulamin dofinansowywania kosztów unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Chełm

3. Wniosek

4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

5. Informacja o wyrobach zawierających azbest

6. Oświadczenie wykonawcy prac

7. Oświadczenie RODO

 
rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm