Wykaz nieruchomości do sprzedaży

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W  GMINIE  CHEŁM  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY  W  TRYBIE  BEZPRZETARGOWYM

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518  z późn. zm.)WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

1. Nieruchomość położona jest w obrębie Srebrzyszcze , oznaczona nr działki 228/3 pow. 0,1638 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW LU1C/00034770/7.

  1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07.  2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r. dz. oznaczona nr 228/3 położona w obrębie Srebrzyszcze – stanowi drogę gminną dojazdową.
  2.  Kształt nieruchomości nieregularny, częściowo utwardzona, częściowo na drodze posadowiony jest  budynek nabyty aktem notarialnym w roku 2009 przez Artura Kołodziej.
  3. Cena nieruchomości 5.115,00 zł. (słownie : pięć tysięcy sto piętnaście złotych zero groszy).
  4. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 229/4 i 227/28 stanowiącej własność Artura Kołodziej.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr 14 lub pod telefonem (82)563-65-53.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w prasie, przesłano do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, a także zamieszczono na stronie internetowej Urzędu  Gminy Chełm www.gmina.chelm.pl oraz BIP.

UWAGA!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (D. U.  z  2014 r., poz. 518 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy  lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego  w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw  własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli  złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym  mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu..

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 kwietnia 2015 roku  do dnia 18 maja  2015 roku .