Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY CHEŁM działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r., Nr 207,  poz. 2108 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłaszapierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych położonych w obrębie  ROŻDZAŁÓW  stanowiących własność Gminy Chełm .

1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 190 o pow. 0,12 ha położona  w  obrębie Rożdżałów, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę  Wieczystą Nr KW LU1C/00038099/7.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy  Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r  działka oznaczona nr ewid. 190 położona w obrębie Rożdżałów  wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku symbolem E.MR - teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega  do drogi o symbolu Z-06263 0840L.

- Nieruchomość położona przy szosie,  w centrum wsi. Lokalizacja bardzo dobra , Kształt nieruchomości regularny. Nieruchomość jest lekko obniżona w stosunku do szosy, jest zakrzaczona i zachwaszczona.

 - Cena wywoławcza nieruchomości 20.578,00 zł netto.

       - Wadium należy wpłacić w kwocie 2.100,00 zł.(słownie : dwa tysiące sto złotych  zero groszy).

       - Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.   

       -Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi  ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu.                 

2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 191 o pow. 0,13 ha położona w  obrębie Rożdżałów dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę  Wieczystą Nr KW LU1C/00038099/7.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r   działka oznaczona nr ewid. 190 położona w obrębie Rożdżałów  wchodzi w składu  obszaru oznaczonego na rysunku symbolem E.MR - teren zabudowy  mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega do drogi o symbolu Z-06263 0840L.

- Nieruchomość położona przy szosie,  w centrum wsi. Lokalizacja bardzo dobra, Kształt nieruchomości regularny. Nieruchomość jest lekko obniżona w stosunku  do szosy, jest zakrzaczona i zachwaszczona.

 - Cena wywoławcza nieruchomości 22.272,00 zł netto.

- Wadium należy wpłacić w kwocie 2.300,00 zł.(słownie : dwa tysiące trzysta  złotych zero groszy).

       -Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi  ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu

       - Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu

PRZETARG  ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 06 SIERPNIA 2015 ROKU  O GODZINIE 10oo W POKOJU NR 10 URZĘDU GMINY CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.

-  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując  nr działki, miejsce jej położenia ,  w ustalonej wyżej kwocie na konto    

   Urzędu Gminy Chełm , Pokrówka, ul. Gminna 18 , Wschodni  Bank Spółdzielczy  w Chełmie Filia w Pokrówce Nr rachunku : 04 8187 0004 2004 0050  0337 0008, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężnie  znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu  31 lipca 2015 roku,    co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

-  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej- przed  otwarciem przetargu –  dokumentu tożsamości ( dotyczy to osoby fizycznej lub jej  pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu    notarialnego) stosownego upoważnienia i aktualnego wypisu z krajowego Rejestru  Sądowego (dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć  oświadczenie, że warunki przetargu  są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet   ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy  notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom   przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem    trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą  o ustalone  postąpienie od ceny wywoławczej.

-  Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu  21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

-  Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej ponosi   nabywca.

-  Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko   na koszt nabywcy.

-  Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.

-  Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu (82) 563 65 53 w godzinach od 800 – 1500. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl,   oraz BIP   od  dnia  29 czerwca 2015 roku  do dnia  06. 08. 2015 roku.

                                                                              

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm