Informacja o wyniku I przetargu - Rożdżałów

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ROŻDŻAŁÓW

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r., nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami) –   Wójt Gminy Chełm

podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu ustnego  nieograniczonego  przeprowadzonego w dniu 06 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rożdżałów  oznaczonych nr 190 i 191:

-  działka nr 190  o pow. 0,12 ha położona w obrębie Rożdżałów, dla której Sąd Rejonowy  w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038099/7.

-Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu  gminy    Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004r.ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia  10.09.2004r.działka oznaczona  nr ewid. 190 położona w obrębie Rożdżałów  wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej  i przylega do drogi o symbolu Z-06263 0840L.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 20.578,00 zł netto.

 - W związku z tym, że brak jest wpłaty wadium na ww nieruchomość –  przetarg na działkę nr 190 o pow. 0,12 ha położoną w obrębie Rożdżałów   zakończył się wynikiem negatywnym.

-  działka nr 191  o pow. 0,13 ha położona w obrębie Rożdżałów, dla której Sąd Rejonowy  w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038099/7.

-Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu  gminy  Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia  13.07.2004r.ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia  10.09.2004r.działka oznaczona  nr ewid. 191 położona w obrębie Rożdżałów    wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR –  teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem   jednorodzinnej  i przylega do drogi o symbolu Z-06263 0840L.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

- Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 22.272,00 zł netto.

 - W związku z tym, że brak jest wpłaty wadium na ww nieruchomość – przetarg na działkę nr 191 o pow. 0,13 ha położoną w obrębie Rożdżałów   zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, na okres 7 dni od dnia 14. 08. 2015 roku do dnia 21. 08. 2015 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu

www.gmina.chelm.pl oraz BIP.

rozmiar tekstu

 
 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) WIĘCEJ
 • 1

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm