III Sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji

Zapraszam na III sesję Rady Gminy Chełm VIII kadencji, która odbędzie się 27 grudnia 2018 roku o godz. 1100 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 • zmiany uchwały Nr XXXV/349/2018 Rady Gminy Chełm z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa;
 • zmian w budżecie na rok 2018;
 • uchwały budżetowej na rok 2019;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019-2023;
 • uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019 – 2023;
 • zasad zwrotu w całości lub części wydatków za świadczenia z pomocy społecznej;
 • w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Gminy Chełm.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad