Informacja dotycząca zameldowania

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMELDOWANIA

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1480, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności   oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL informuje się, że z dniem 31 grudnia 2012 r. wprowadza się nowe regulacje:

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP.

Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawiania  się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.  

 Wymagane dokumenty:

1.     wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu lub adresów dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;

2.     dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia);

3.     do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;