INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM PAŁACOWO-PARKOWYM POŁOŻONEJ W OBRĘBIE SREBRZYSZCZE

INFORMACJA O WYNIKU  PIERWSZEGO  PRZETARGU  USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM  PAŁACOWO-PARKOWYM POŁOŻONEJ W OBRĘBIE SREBRZYSZCZE

 

Zgodnie z §  12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 roku poz. 1490) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 10oo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej pałacowo – parkowym położonej  w obrębie Srebrzyszcze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki  201 o powierzchni 4,38 ha, objętej księgą wieczystą Nr KW LU1C/00062604/8 prowadzoną przez  Sąd  Rejonowy w Chełmie. 

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XX/120/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku ogłoszoną w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163,poz. 2306 z dnia   10 września 2004 roku działka o nr ewid. 201 położona w obrębie Srebrzyszcze wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem C.17 U- usługi kultury  i oświaty-do zachowania; usługi nieuciążliwe   z zakresu kultury, oświaty  oraz gastronomiczno-hotelarskie; pałac barokowy z końca XVIII i zespół parkowy wpisany do rejestru zabytków, objęty ochroną konserwatorską wszelkie zamierzenia  realizacyjne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków, obowiązuje § 4 ust. 1 ustaleń ogólnych, przylega do drogi gminnej dojazdowej. Par. 4 środowisko kulturowe ust. 1.

  Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego. 

-W odniesieniu do obiektów wpisanych do obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich we   wszystkich działaniach planistycznych, projektowanych i realizacyjnych. Zasady kształtowania przestrzennego i  prowadzenia wszelkich inwestycji, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz wtórnych podziałów historycznych założeń winny być podporządkowane wnioskom i decyzjom konserwatorskim; Wszelka działalność inwestycyjna prowadzona przy tych obiektach i w obszarze objętym ochroną konserwatorską wymaga uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Lublinie. Gmina nie posiada Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Wadium w wymaganej wysokości i  określonym terminie w ogłoszeniu przetargu wpłaciła 1 osoba tym, samym osoba ta została dopuszczona do przetargu.

- Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4.458.000,00 zł.

- Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ uczestnik przetargu nie zaoferował żadnego postąpienia.

Informację o wyniku  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym oznaczonej nr 201 o pow. 4,38 ha położonej w obrębie Srebrzyszcze wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszczono na stronach internetowych  www.gminachelm.pl, oraz stronie BIP na okres 7 dni  od dnia 15 września 2020 roku  do dnia 22 września  2020 roku.                                                                                  

                                                                                                              Z up. Wójta Giny

                                                                                                                                                             Lucjan Piotrowski

                                                                                                                                                            ZASTĘPCA WÓJTA

Pokrówka, dnia 15 września 2020 roku