Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych dochodów Urzędu Gminy Chełm

Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych dochodów
Urzędu Gminy Chełm

 Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana numerów rachunków bankowych do wpłat dochodów Urzędu Gminy Chełm.

Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych, podatek od środków transportowych należy wpłacać na następujący numer rachunku:

WBS w Chełmie- 87 8187 0004 2004 0050 0337 0260

lub na indywidulane rachunki bankowe wskazane w decyzji.

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na następujący numer rachunku:
WBS w Chełmie- 96 8187 0004 2004 0050 0337 0001

lub na indywidulane rachunki bankowe wskazane w zawiadomieniu.

 Wpłaty dotyczące między innymi: opłaty skarbowej, opłaty za udostępnienie danych
z rejestru ewidencji ludności, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dzierżawę, czynsz za najem lokali, opłaty za sprzedaż nieruchomości, opłaty związane z wykonywaniem transportu drogowego, opłaty i kary za wycinkę drzew, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, należne udziały w podatkach od urzędów skarbowych, subwencje, dotacje, należy wpłacać na następujący numer rachunku bankowego:

WBS w Chełmie- 38 8187 0004 2004 0050 0337 0269