Komisja i XXXII Sesja Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Gospodarczej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm.

XXXII sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. „Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalenie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. „Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalenie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie”;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2021;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Rudka;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Zagroda, Rożdżałów-Kolonia, Żółtańce, Koza-Gotówka i Srebrzyszcze;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów);
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm, warunków i zasad korzystaniaz nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełm;
 • ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 • wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Chełm oraz określenia sezonu kąpielowego;
 • wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związkuz ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

festiwal www

PRODUKT POLSKI