Komisje i Rada Gminy Chełm

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu  16 września 2019 r. o godz. 1000 w sali nr 11c przy sekretariacie Urzędu Gminy Chełm.

X sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce  ul. Gminna 18.

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu chełmskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania poscaleniowego gruntów – scalenie gruntów obrębu Nowe Depułtycze, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie”;
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu chełmskiego na realizację inwestycji pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania poscaleniowego gruntów – scalenie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm, terenów zabudowy jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i usług w obrębie Żółtańce Kolonia i Żółtańce;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Uher);
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Staw);
 • uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm”;
 • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełm;
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełm za I półrocze 2019 roku.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia